Loving Someone Is Like A Rose

by rona
(baguio city Philippines)


Kapag nag mahal ako.. akong parang bulaklak ng rosas... maraming tinik,,, na nagsisilbing proteksiyon para sa taong mahal ko... HAnda kong gawin lahat para sa kanya,,, para maging masaya lang siya..Mamahalin ko siya, aalagaan, di pababayaan, di paluluhain at higit sa lahat hinding hindi ko siya iiwan.. siguro iiwan ko lang siya kapag hinigi niya iyon sa akin at kung iyon ang makapagsasaya sa kanya....

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Rose Drawings.

Learn How To Draw People, Hands, Eyes, Faces And A Whole Lot More

Click here to learn more